Agneta Evenhuis

Transit 1
2001

trans- [voorvoegsel met de betekenis ’aan gene zijde’]
<lat. trans [aan de overkant van, over, over…heen]
transit´, tran´sit, transiet´ m [doorvoer, doorreis]
`1833`<fr. transit of <eng. transit <lat. transitus [het
oversteken, overtocht], van transire [oversteken], van
trans [over] + ire [gaan]
door´reis v/m [reis door een stad, land,enz. waar men
slechts kort verblijft]
door´voer m [vervoer door een land]
transitief´, tran´sitief [overgankelijk (werkwoord)]
`1824`<fr. transitif <me.lat. transitivus [overganke-
lijk], van transire [overgaan] (vgl. transit)
overgan´kelijk spraakk. [een lijdend voorwerp bij
zich kunnende hebben]
transi´to o en m [doorgang] `1725`<it. transito <lat.
transitus [idem] (vgl transit )
transitoir´ [tijdelijk]`1553`<fr. transitoir(e) [idem]<lat.
transitorius [overgangs-, voorbijgaand] van transire
[overgaan] (vgl transit)

Oosterschelde (Zoommeer)
houtsnede
september - oktober 2001
6 x 2,30 x 3,5 m
hout

De wanden van een als stal gebruikte schaftkeet zijn als een houtsnede bewerkt. Alle wanden zijn gelijkmatig verzaagd tot eenvoudig behangpatroon. Het resultaat is een totaal transparante, doorlaatbare ruimte.
De lange ondertitel van Transit 1 is een etymologische ontleding van het woord Transit. Het woord trans- dat 'aan gene zijde' betekent roept samen met de doorlaatbaarheid en de transportfunctie en de plaats aan de Oosterschelde mogelijke betekenissen op.
zie Transit 3.